Python获取当前运行目录与当前脚本目录的方法

Python获取当前运行目录与当前脚本目录是如何来实现的呢?下面的内容将会通过具体的实例来演示Python获取当前运行目录与当前脚本目录的实现方法及相关技巧:

本文实例讲述了Python获取运行目录与当前脚本目录的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:

import os
import sys
#运行目录
CurrentPath = os.getcwd()
print CurrentPath
#当前脚本目录
print "##################################################"
print os.path
print sys.argv[0]
print os.path.split( os.path.realpath( sys.argv[0] ) )
print "##################################################"
ScriptPath = os.path.split( os.path.realpath( sys.argv[0] ) )[0]
print ScriptPath
 

运行结果如下:

C:pythondemo
##################################################
<module 'ntpath' from 'C:Python27libntpath.pyc'>
C:/pythondemo/1.py
('C:\pythondemo', '1.py')
##################################################
C:pythondemo
 


Python获取当前运行目录与当前脚本目录就是这样,欢迎大家参考。。。。

You might also like:

Sidebar