Linux系统下载:CentOS 5.7 ISO CD/DVD 32位/64位镜像文件下载

CentOS 5.7 ISO 正式版于2011年9月正式提供下载.CentOS 是一个企业级的 Linux 发行版本,它源于上游操作系统提供者(UOP)1免费公开的源代码。CentOS 完全遵守上游提供者的再发行政策,并且以百分之百的软件兼容性为目标。(CentOS 对组件的修改主要是去除上游供应商的商标及美工图)。CentOS 是一个免费的操作系统。CentOS 5.7 是 CentOS 5 发行系列的第七次更新。它包含了很多错误修正、升级和新功能。在往下读之前我们推荐您先阅读 UOP 的发行注记及技术性注记。本文档的额外部分只作为一个附录并主要涉及关于 CentOS 的问题。  那么我们如何下载 Linux CentOS 5.7 ISO镜像文件呢?如何才能获取到CentOS 5.7 CD/DVD 32位或者64位版本的安装文件呢?

CentOS Linux 5.7 截图:

centos 5.7 iso

CentOS 5.7 的最新特性:

如果想获取详细的版本特性,可以参考 CentOS 5.7 发行注记

CentOS 5.7 ISO 下载:

你可以通过下载BT种子文件或者直接下载CentOS 5.7 iso镜像文件:

CentOS 5.7 iso 32 位镜像文件和BT种子文件下载地址:
CentOS-5.7-i386-bin-1of8.iso 05-Sep-2011 12:20 651411456
CentOS-5.7-i386-bin-1to8.torrent 13-Sep-2011 00:49 327375
CentOS-5.7-i386-bin-2of8.iso 05-Sep-2011 12:21 663240704
CentOS-5.7-i386-bin-3of8.iso 05-Sep-2011 12:21 662933504
CentOS-5.7-i386-bin-4of8.iso 05-Sep-2011 12:21 666644480
CentOS-5.7-i386-bin-5of8.iso 05-Sep-2011 12:21 661344256
CentOS-5.7-i386-bin-6of8.iso 05-Sep-2011 12:21 666675200
CentOS-5.7-i386-bin-7of8.iso 05-Sep-2011 12:21 306202624
CentOS-5.7-i386-bin-8of8.iso 05-Sep-2011 12:21 401408
CentOS-5.7-i386-bin-DVD.torrent 13-Sep-2011 00:49 327006

CentOS5.7 iso 64 位镜像文件和BT种子文件下载地址:
CentOS-5.7-x86_64-bin-1of8.iso 05-Sep-2011 23:47 657870848
CentOS-5.7-x86_64-bin-1to8.torrent 13-Sep-2011 00:49 378176
CentOS-5.7-x86_64-bin-2of8.iso 05-Sep-2011 23:47 662886400
CentOS-5.7-x86_64-bin-3of8.iso 05-Sep-2011 23:47 663629824
CentOS-5.7-x86_64-bin-4of8.iso 05-Sep-2011 23:48 662902784
CentOS-5.7-x86_64-bin-5of8.iso 05-Sep-2011 23:48 668246016
CentOS-5.7-x86_64-bin-6of8.iso 05-Sep-2011 23:48 659105792
CentOS-5.7-x86_64-bin-7of8.iso 05-Sep-2011 23:48 662474752
CentOS-5.7-x86_64-bin-8of8.iso 05-Sep-2011 23:48 307298304
CentOS-5.7-x86_64-bin-DVD.torrent 13-Sep-2011 00:49 377812

Sidebar